click here to go to the frontpage    

 

Vinoversigtens Salgs- & Leveringsbetingelser

§1Gyldighed
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fra 1/11-2001 for alle tilbud, salg og leverancer af banner reklamer, sponsorater, nyhedsbreve mv., med mindre andet er skriftligt aftalt. Leveringen er tidsbestemt og er påbegyndt fra det tidspunkt aftalen fastslår og det aftalte er tilgængelig på Vinoversigten. Den fulde levering er sket når den tidsbestemte periode er udløbet og/eller køber har fået det aftalte antal eksponeringer, med mindre der er indgået skriftlig aftale om forlængelse af annonceperioden.
§2Tilbud
  Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. § 4. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.
§3Retten til af afvise annoncører
 3.1Sælger forbeholder sig retten til at afvise en køber eller mulig køber, såfremt dennes budskab, annonce eller virksomhed efter sælgers skøn på nogen måde vil kunne skade eller komme til at skade sælgers omdømme eller virksomhed.
 3.2Ligeledes er sælger berettiget til at afvise annoncører, hvis sælger finder, at annoncer ol. skulle være i strid med dansk lovgivning, ligesom sælger ikke kan gøres ansvarlig for sådanne overtrædelser.
§4Mellemsalg
  Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Det skal uden ugrundet ophold skriftligt meddeles køber, at tilbuddet er bortfaldet.
§5Pris
  Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger pga. ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance.
§6Betaling
 6.1Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering, jfr. § 1
 6.2Betaling skal ske til Vinoversigten.dk I/S, Esben Snares Gade 22, 4. tv., 1725 København V.
 6.3Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
 6.4Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til en hver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt måned samt et påkravsgebyr på kr. 50,00.
 6.5Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
§7Levering
 7.1Levering sker fra sælgers adresse, Vinoversigten.dk I/S, Esben Snares Gade 22, 4. tv., 1725 København V.
 7.2Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger.
 7.3Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet under § 11.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
 7.4Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
§8Produktinformation & Kampagnemateriale
 8.1Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
 8.2Kampagnemateriale fremskaffes af køber og stilles til rådighed for sælger. Med hensyn til kampagnematerialets udformning henvises til: Produkt Specifikation.
 8.3Ved for sen aflevering af kampagnemateriale og lignende bliver kampagnen ikke forlænget svarende til overskridelsens omfang. Ved for sen aflevering forstås aflevering af kampagnemateriale senere end fem arbejdsdage før kampagnens startdato.
§9Produktændringer
  Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.
§10Mangler og reklamation
 10.1Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver, jfr. § 1.
 10.2Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
 10.3Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet i det omfang dette er muligt.
 10.4Sker afhjælpning i henhold til § 10.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
 10.5Har køber ikke inden annonceperiodens udløb påberåbt sig mangler over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udbedret jfr. § 10.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
§11Ansvarsbegrænsning
 11.1Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
 11.2Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
 11.3Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, diskcrash, softwarefejl, strømsvigt samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som er nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
 11.4Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt af underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i § 11.3.
§12Kampagnestatistik
  Sælger kan stille diverse kampagnestatistikker til rådighed for køber, som denne kan bruge internt eller over for kunder mv., men sælger kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for fejl eller lignende som måtte være eller opstår i den forbindelse.
§13Produktansvar
  For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
§14Annullering
  Annullering skal ske skriftligt senest 3 uger før kampagnestart. Køber kan herefter ikke annullere ordren og der erlægges fuld betaling.
§15Transport af rettigheder og pligter
  Hvis en kunde booker en kampagne kan denne ikke uden skriftlig samtykke overlades til 3. mand. Bannere produceret af sælger kan ikke uden skriftlig accept bruges andre steder end hos sælger.
§16Tvister
  Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved voldgift. Ved voldgift udnævner hver af parterne en branchekyndig voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd skal, inden sa-gens behandling påbegyndes, udnævne en opmand, der skal være jurist. Kan de ikke enes om valg af opmand, udnævnes han af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Såfremt en part ikke har valgt voldgiftsmand inden 8 dage efter at have fået meddelelse om, hvem den an-den part har udnævnt som sin voldgiftsmand, kan sidstnævnte part forlange, at den anden voldgiftsmand udnævnes af Præsidenten for Sø- og Handelsretten.